PRAVIDLA SOUTĚŽE

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže o vysavače THOMAS AQUA+ PET & FAMILY, THOMAS CYCLOON HYBRID PET & FRIENDS  a THOMAS PERFECT AIR ANIMAL PURE od společnosti Robert Thomas.

 1. Pořadatel, termín a místo konání soutěže
  1. Pořadatelem a organizátorem soutěže je obchodní společnost Robert Thomas GmbH & Co. KG. Společnost je registrovaná v Německu pod číslem společnosti DIČ: DE126576080 s registrovaným sídlem na adrese Hellerstraße 6, Neunkirchen/Siegerland, Německo. Společnost s ručením omezeným. („Pořadatel“). Pořadatel může v případě potřeby pověřit realizací a zpracováním soutěží třetí strany.
  2. Soutěž probíhá v době od 2. 5. 2023 do 29. 5. 2023. Místem konání soutěže je Česká republika.
 2. Účastníci soutěže a pravidla
  1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu na území České republiky a v době trvání soutěže zveřejní komentář s fotkou nebo videem k soutěžnímu příspěvku na Facebooku na téma Jaro v pohybu. Zveřejněním takového komentáře v době trvání soutěže Účastník souhlasí se svou účastí v soutěži a s těmito pravidly soutěže.
  2. Účastníkem soutěže může být pouze osoba, která nejpozději v den konání soutěže dosáhla věku 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a osoby v obdobném vztahu k Pořadateli či dalším osobám podílejícím se na realizaci soutěže pro Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  3. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení produktu či služby ani poskytnutí vkladu či sázky do soutěže.
  4. Jeden Účastník může zveřejnit neomezené množství komentářů v průběhu soutěže.
  5. Pro jednoho Účastníka je možná pouze jedna výhra.
  6. Pořadatel je oprávněn příspěvky, které odporují těmto pravidlům nebo jsou jinak nevhodné, ze soutěže vyřadit. Posouzení vhodnosti či souladu s těmito pravidly přísluší pouze Pořadateli. Ze soutěže budou bez dalšího vyřazeni všichni Účastníci, kteří nesplní podmínky účasti v soutěži uvedené v těchto pravidlech soutěže (například tím, že neudělí pořadateli soutěže požadované souhlasy či licenci) nebo tato pravidla poruší.
 3. Výhra a způsob určení výherce
  1. Všichni účastníci soutěže, kteří zveřejní komentář a splní pravidla soutěže, budou zařazeni do slosování o výhru. Ze všech Účastníků, kteří zveřejnili komentář, bude dne 22. 5. 2023 vybráno 8 soutěžních komentářů. Tyto komentáře postupují do tzv. 2. kola. Vybraní Účastníci soutěže budou určeni Pořadatelem. Verdikt Pořadatele je závazný a žádný Účastník není oprávněn verdikt zpochybňovat. Komentáře zveřejněné ve dne 21. 5. 2023 po 10:00 hodině nebudou do slosování o výhru zařazeni.
  2. 8 soutěžních fotek nebo videí, které budou vloženy jako komentář k soutěžnímu příspěvku, budou 22.5. sdíleny na facebookovém profilu @thomas.czechia. Účastník soutěže poskytne soutěžní fotografii nebo video Pořadateli a také právo sdílet fotografii nebo video na profilu @thomas.czechia. V případě neposkytnutí Pořadateli práva na sdílení soutěžní fotografie nebo videa Uživatele soutěže do 24 hodin od zaslání žádosti o fotografii nebo video prostřednictvím facebookové zprávy, bude do 2. kola vybrán jiný Uživatel soutěže. Následně o výhercích budou hlasovat uživatelé Facebooku, kteří budou hodnotit jejich volbu na výherce pomocí To se mi líbí. Počet To se mi líbí budou sečteny 29. 5. 2023 v 10:00 hodin. Další To se mi líbí, které přibydou po této době, nebudou do vyhodnocení započítány. 3 příspěvky s fotografiemi či videi Účastníků soutěže, které budou mít největší počet To se mi líbí vyhrávají. Pokud by se počet To se mi líbí u jednotlivých soutěžících shodoval, o pořadí výherců rozhodne Pořadatel. První výherce získá vysavač THOMAS AQUA+ PET & FAMILY, druhý výherce získá vysavač THOMAS CYCLOON HYBRID PET & FRIENDS a třetí výherce získá vysavač THOMAS PERFECT AIR ANIMAL PURE, o které se soutěží.
  3. Nárok na výhru je nepřenositelný. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhra není vyměnitelná a je stanovena Pořadatelem. Výherce není oprávněn požadovat jakýkoliv ekvivalent výhry (např. věcný či finanční). Nicméně, Pořadatel je oprávněn ze svých provozních důvodů změnit výhru.
  4. Účastník bere na vědomí, že Pořadatel výherci výhru bezúplatně daruje. Účastník není oprávněn po Pořadateli požadovat výměnu výhry.
  5. Výherci soutěže budou kontaktováni přes soukromou zprávu na Facebooku, a to nejpozději do týdne (7 dnů) po ukončení soutěže.
  6. Informace o výhře v soutěži budou výherci zaslány prostřednictvím Facebookové zprávy, a to nejpozději do týdne (7 dnů) po ukončení soutěže. Výherce je povinen na zaslané informace týkající se výhry zareagovat, zejména zahájit jednání o způsobu převzetí výhry, do 3 pracovních dní od jejich obdržení. V případě, že výherce v dané lhůtě na doručené informace týkající se výhry nezareaguje způsobem určeným v oznámení výhry, propadá výhra ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si v takovém případě vyhrazuje právo udělit výhru náhradníkovi, nezareaguje-li předchozí výherce včas, odmítne-li cenu převzít či nemůže-li cenu převzít nebo akceptovat její podmínky.
  7. Pořadatel doručí cenu výherci v rámci České republiky na vlastní náklady. Výhra bude zaslána výherci balíkovou službou. Pořadatel nenese odpovědnost za poškození zásilky během přepravy.
 4. Další podmínky, práva a povinnosti
  1. Účastníci soutěže jsou pravidly vázáni a jsou povinni dodržovat průběžně vyhlašované či publikované pokyny Pořadatele. Účastí v soutěži každý Účastník souhlasí s jejími podmínkami a ustanoveními těchto pravidel. Účastníci jednající v rozporu s těmito pravidly, popř. nesplňující podmínky této soutěže, budou ze soutěže vyřazeni a jejich příspěvky nebudou zařazeny do vyhodnocení soutěže.
  2. Pořadatel se těmito pravidly soutěže nijak nezavazuje vůči Účastníkům soutěže. Účastníci soutěže nemají nárok na žádné jiné plnění od Pořadatele, než jaké je uvedeno v těchto pravidlech.
  3. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž bez náhrady. Pořadatel si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato pravidla soutěže.
  4. V případě, že Účastník použije jakékoliv neoprávněné prostředky (zejména technické, či organizační atd.), které mu zajistí výhodnější pořadí v soutěži, nebo jakkoliv omezí možnost soutěžit či pořadí ostatních Účastníků, je Pořadatel oprávněn takového Účastníka a jeho příspěvek ze soutěže vyřadit.
  5. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry v případě nevyzvednutí výhry výhercem. Pořadatel též neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě jakékoliv závady služby Facebook nebo jiné závady v přenosu dat.
  6. Pořadatel neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu) ani za jednání třetích osob v síti internet.
  7. Tato soutěž není spravovaná nebo jinak přidružená k síti Facebook. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje Účastník provozovateli sítě Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány Pořadateli, nikoliv provozovateli sítě Facebook. Účastí v soutěži Účastník bere na vědomí a prohlašuje, že společnost Facebook nijak neodpovídá za jakékoli závazky či povinnosti vyplývající z této soutěže.
  8. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právními předpisy České republiky.
  9. Pořadatel je oprávněn kontrolovat dodržování těchto pravidel a v nich obsažených podmínek soutěže ze strany každého z Účastníků soutěže. Veškeré záležitosti, příp. spory nebo stížnosti spojené se soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Pořadatel. Výhru není možné vymáhat soudně.